Hyrder og leiesvenner

Vi må ikke tro at vår tjeneste i hovedsak dreier seg om å tale på møter. Kanskje det er en litt motløs bror som trenger et besøk og et oppmuntringens ord? Kanskje det er noen andre som trenger utfrielse fordi Satan trykker dem ned?

I Esekiel 34, 3-6 irettesetter Gud hyrdene i Israel. Han irettesetter dem for å spise hjordens fett, og å kle seg selv med hjordens ull. De har ikke styrket det svake, ikke legt det syke og ikke forbundet det sønderbrutte. De har ikke gått ut for å oppsøke de bortdrevne, og ikke forsvart fårene mot ville dyr. De hadde i stedet hersket over dem med vold og med hårdhet. De var leiesvenner og ikke sanne hyrder.

Leiesvenner er som skolelærere. De søker sitt eget, og arbeider for lønn. I kontrast til dette, ser vi i vers 11-16 hvordan en sann hyrde opptrer. Han har omsorg for hjorden sin, før dem, leder dem til hvile, leter etter de bortkomne, henter tilbake de bortdrevne, og styrker de syke. En god hyrde setter til og med sitt eget liv til for fårene.

En åndelig far er en slik hyrde for sin hjord. Dette er vårt kall som tjenere for den nye pakt. Vi må ikke tro at vår tjeneste i hovedsak dreier seg om å tale på møter. Kanskje det er en litt motløs bror som trenger et besøk og et oppmuntringens ord? Kanskje det er noen andre som trenger utfrielse fordi Satan trykker dem ned? Vi må se på alle slike mennesker som lam som er tatt av løven – Satan. 1. Pet. 5, 8.

Akkurat som David må vi gå ut mot løven, angripe den og redde lammet ut fra dens munn. 1. Sam. 17, 34 og 35. Slik opptrer en sann hyrde. Når han kommer i befatning med en vanskelig broder, kjemper han mot Satan, uten å kritisere broderen. På denne måten utfrir han lammet fra løvens munn.

Har vi ikke alle sett fedre og mødre som våker over sitt syke barn. Gjennom en hel natt kan de sitte ved sengekanten og ha omsorg. Skolelærere har ikke tid til slik selvfornektende omsorg. De vil bare si til sin syke elev: «Kom tilbake på skolen når du har blitt frisk igjen.»

Det er når vi har åndelig syke brødre i blant oss, at vi oppdager om vi er fedre eller skolelærere. Hvis du har en vanskelig kone, vil du snart oppdage om du er en hyrde-mann eller en leiesvenn-mann. Men hvis din kone er åndelig, vil du kanskje aldri ha oppdaget din sanne tilstand!

Gud sa til hyrdene på Esekiels tid at deres egen synd var årsak til utlendigheten i Babylon. Flere av Guds folk er også i dag i Babylon, av samme årsak: Deres hyrder har sviktet dem.

1. Tim. 3, 1 sier at hvis en mann vil ha et tilsynsembete, så har han lyst til en god gjerning. Ja, det er i sannhet en god gjerning å være en velsignelse og hjelp for andre i menigheten som en åndelig far.

Må ingen av oss likevel søke en tittel eller æren det gir å være kjent som «eldste» eller «en Guds tjener».

Må Gud hjelpe oss til å ta det alvorlig på dette området.

Oversatt fra «Word of the week», 18. august 2002.