Gud og mammon

Satan vet at de fleste kristne tar bestemmelser om hvor de skal jobbe, hvor de skal bo osv. basert på deres lyst etter mammon (eiendom og penger), mer enn etter ønsket om at Guds rike må få framgang. Satan vet at alle slike troende er ubrukbare i forhold til Guds plan med dem, uansett hvor mye religiøst arbeide de engasjerer seg i.

Det er interessant å se at selv om Jesus refererer til Satan som «denne verdens fyrste» (Joh. 14, 30), refererer han aldri til Satan som herre, som et alternativ til Gud – som menneskene kan velge å tjene. Når Jesus snakker om de to herrene man kan tjene, så er det Gud og mammon (Luk. 16, 13). I den kristne verden, generelt sett, har predikanter sterkt oppfordret til å velge mellom Gud og Satan. Men Gud oppfordret menneskene til å velge mellom Gud og mammon.

Satan er en utspekulert herre. Han vet at hvis folk blir bedt om å velge mellom Gud og Satan, så vil ingen velge Satan. Men hvis valget er mellom Gud og mammon, så vet Satan at til og med troende vil få det vanskelig med å ta et avgjørende valg.

Satan vet at de fleste kristne tar bestemmelser om hvor de skal jobbe, hvor de skal bo osv. basert på deres lyst etter mammon (eiendom og penger), mer enn etter ønsket om at Guds rike må få framgang. Satan vet at alle slike troende er ubrukbare i forhold til Guds plan med dem, uansett hvor mye religiøst arbeide de engasjerer seg i.

Satan vet også at mesteparten av alt kristent arbeide i verden i dag er mer avhengig av mammon (eiendom og penger), enn av den Hellige Ånds kraft. Satan vet også at alt slikt arbeide ikke har noen verdi for evigheten – selv om slikt arbeide blir framstilt som noe veldig stort når det av blir presentert attraktivt av «ekspertene» i fargerike, kristne magasiner!!

Vi må ikke ignorere Satans list. Det er imot Satans list vi er bedt om å stå fast og ikke mot hans vrede (Efes. 6, 11). Satans vrede har aldri hindret Guds arbeide noen gang. Forfølgelser rundt omkring har bare vært med på at Jesu Kristi menighet har blomstret opp i områdene hvor de kristne møtte motstand. Men Satan har ofte lykkes med sin list, der han har mislykkes med vrede (Åp. 12. 11-12).

Satan liker å holde seg skjult, fordi han vet at det er lettere å bedra folk på den måten. Han er fullt klar over at når en troende er influert av kjærlighet til mammon i sine avgjørelser, så tjener vedkommende egentlig denne verdens herre selv om han innbiller seg at han tjener Gud!!

Når en troendes holdning til penger er gal, vil det bli galt på de andre områdene også, fordi han har blitt en del av dette verdens system som vår Herre kom for å ødelegge. En slik person er en forræder for Herrens sak på jord, selv om han ikke er klar over det. Han arbeider egentlig på Satans side uten å vite om det. Dette er et grunnleggende problem hos mange troende i dag. De har ikke forstått Satans plan.

Før Jesus ble korsfestet sa han til sine disipler: «Når denne verdens fyrste kommer, så har han ikke makt over meg» (Joh. 14, 30 Living bible) Mammon hadde ikke noe makt over Jesus. Satan fant derfor ikke noe fotfeste i ham og kunne heller ikke røre ham på noen måte. Men Satan finner mye fotfeste gjennom mammon i de fleste troendes liv. Derfor er han i stand til å få dem vekk i fra det som var Guds perfekte plan for deres liv.

Gjennom de siste 2000 år har Herrens tjenere alltid møtt størst motstand fra «kristne» og såkalte «troende» som er bibelske i sin lære bortsett fra læren om «kjærligheten til penger»! Det er ikke overraskende at «troende» som tilber mammon står i mot Guds sanne profeter. Selv Jesus møtte slik motstand fra fariseerne som hadde rett lære (Matt. 23, 3), men elsket og tjente mammon (Luk. 16, 14).

Kristne som løper etter mammon har nok av penger til å reise når de vil og hvor de vil. De har også nok til å kjøpe hva de ønsker og når de ønsker det. Bare de som elsker mammon kan ha råd til slike dyre vaner. De som har en ekstragavant og råflott livsstil, kan aldri bli vitner for Herren midt i denne lidende verden.

Det er farlig å ha mer penger enn man trenger. Det var fordi Jonas hadde mye ekstra penger at han hadde råd til å kjøpe en billett for å reise til Tarsis i ulydighet mot Herrens befaling. Jonas ville ha blitt bevart fra den fristelsen hvis han ikke hadde hatt de pengene til overs.

Det var for å spare apostlene for den fristelsen at Jesus lot dem gå fattige gjennom verden. Den Herre som gjorde Job, Abraham og David rike, kunne også lett ha gjort apostlene rike. Men han gjorde ikke det. Hvorfor? Fordi nytestamentelige apostler, i motsetning til de hellige i den gamle pakt, måtte føre en krig i mot Satan. Når Satan kom imot dem var det absolutt nødvendig at han ikke skulle finne «kjærligheten til mammon» i dem. Ellers ville aldri Guds hensikt ha blitt fullført gjennom dem.

Hva med deg? Når Satan kommer i mot deg, har han da noen makt over deg ved han ser at du har kjærlighet til mammon?

Kampen mot Satan blir ikke utkjempet her på jorda, men i det himmelske (Efes. 6, 12). Det er der vi må binde Satans makt (Matt. 18, 18). Det er bare de som har sitt sinn i himmelen som kan kjempe denne kampen. Den som elsker mammon og er jordisk-sinnet er ubrukelig i denne kampen. Satan er fullt klar over dette, selv om mange troende ikke er det.

De troende går på gater av gull i himmelen. Himmelen har blitt gjort i stand for dem som har lært å tråkke gullet under sine føtter her på jorda. Guds plan kan ikke bli fullført i oss selv om vi faster og ber, hvis vi er glad i mammon og er jordisk-sinnet. Det er bare bønnen fra en «rettferdig mann» – en som har blitt frigjort fra det jordiske – slik som Elias – som var effektiv. (Jak. 5, 16-17). Derfor kan Gud av og til tillate at vi mister en god slump penger. Han ønsker med det å frigjøre oss fra kjærligheten til mammon og ved det gjøre oss effektive for han.

Det vil være vanskelig for en Jesu disippel å bli rik gjennom forretningene sine i en verden som er under innflytelse av Satan. Iallfall hvis han er fullstendig ærlig og helhjertet. For å bli velstående i en slik verden må en følge Satans prinsipper på et eller annet område og samtidig bryte et av Guds prinsipper. Det står klart i Bibelen at de som vil bli rike i denne verden, vil falle i mange dårlige og skadelig lyster (1. Tim. 6, 9). Den som søker å bli rik i Gud kan ikke bli rik i denne verden (Luk. 12, 21; 1. Tim. 6, 17)
Dette gjelder også predikanter som har blitt rike ved at de forkynner evangeliet og selger kristne bøker og kassetter.

Selv i fattige land som India er det predikanter som er blitt rike (av tiende og kollekt som de fattige gir), gjennom sitt falske evangelium. Hva må Herren tenke om disse kristne «menighetene» og deres ledere i dag, de som har løpt etter mammon? De har også blitt tolerante ovenfor synd og derved gjort seg selv kraftløse i kampen mot Satan. Dette er det klareste bevis på at denne «menigheten» IKKE er den menigheten som vår Herre bygger – for mørkets makt kan aldri få makt over den (Matt. 16, 18).

Uansett når en ekte vekkelse kommer, vil den frigjøre de troende fra kjærligheten til mammon. Bare en slik vekkelse vil kaste verdens herre ut av menigheten.

All annen såkalt «vekkelse» er en forfalskning.

Den som har øre, la han høre!

Utdrag fra en artikkel av Zac Poonen.